Bydgoszcz, 4 listopada 2016 roku


KON-14/2016


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych (posiadający specjalizację, będący w trakcie lub chcący ją rozpocząć) na oddziale w pełnym wymiarze czasu pracy oraz  w ramach dyżurów OIP,
 2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej (posiadający specjalizację, będący w trakcie) w Ogólnej Izbie Przyjęć w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w ramach dyżurów OIP,
 3. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologii – udzielanie świadczeń w Poradni Neurologicznej i w pełnym wymiarze godzin na oddziale Neurologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych  oraz udzielaniem konsultacji na rzecz medycyny pracy oraz wykonywanie badań EMG
 4. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w oddziale w pełnym wymiarze czasu pracy oraz/lub w ramach dyżurów,
 5. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa do pracy w oddziale w pełnym wymiarze czasu pracy oraz/lub w ramach dyżurów,
 6. położne,  – Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej, Ginekologii i Neonatologii.,
 7. pielęgniarki - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Kardiologii, Pododdział Chorób Wewnętrznych, Blok Operacyjny,
 8. mgr fizjoterapii,
 9. terapeutę zajęciowego,
 10. logopeda / neurologopeda 
 11. opiekunów medycznych

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 18 listopada 2016 roku do godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 18 listopada 2016, godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 23 listopada 2016r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

DyrektorPliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

 

Ogłoszenie Komisji Konkursowej - rozstrzygnięcie

 

Początek strony