Bydgoszcz, 8 maja 2017 roku


KON-6/2017


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych  w ramach dyżurów OIP i Pododdziale Chorób Wewnętrznych,
 2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych  w zakresie chorób wewnętrznych w Pododdziale Chorób Wewnętrznych,
 3. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w poradni okulistycznej lub/i w zakresie zabiegów zaćmy z opieką przed i pooperacyjną, 
 4. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych  w zakresie neurologii dziecięcej na potrzeby Centrum Rehabilitacji - Oddział Dziennej Rehabilitacji dla Dzieci
 5. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii (posiadający specjalizację lub będący w trakcie) w Zakładzie Endoskopii lub/i pełnienie dyżurów endoskopowych,
 6. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym oraz w Poradni Chirurgicznej,
 7. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii  do pracy w oddziale    w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w ramach dyżurów i w poradni kardiologicznej,
 8. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii do pracy w oddziale w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w ramach dyżurów wraz z przeprowadzaniem konsultacji na rzecz pacjentów udzielającego zamówienie oraz konsultacji na rzecz medycyny pracy  i / lub w poradni neurologicznej oraz z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału neurologii
 9. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji laryngologicznych oraz wykonywania zabiegów tracheotomii
 10. pielęgniarki  - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
                              - Oddział Chirurgii
                              - Blok Operacyjny,
                              - Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych  
                              - Pracownia Tomografii Komputerowej
 11. położne - Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży 
 12. położne/ pielęgniarki –Oddział Kliniczny Noworodków i Intensywnej Terapii, 
 13. mgr fizjoterapii,
 14. psycholog

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 14 czerwca 2017r. do godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 14 czerwca 2017r., godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 20 czerwca 2017r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

DyrektorPliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

Ogłoszenie Komisji Konkursowej - rozstrzygnięcie

 

Początek strony