Bydgoszcz, 10 listopada 2017 roku


KON-11/2017


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w oddziale w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w ramach dyżurów,

 2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w ramach planowych znieczuleń,

 3. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w poradni okulistycznej lub/i w zakresie zabiegów zaćmy z opieką przed i pooperacyjną,

 4. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Ogólnej Izbie Przyjęć w ramach dyżurów medycznych,

 5. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii do pracy w oddziale w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w ramach dyżurów i w poradni kardiologicznej

 6. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii do pracy w poradni dla noworodków i wcześniaków,

 7. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii do pracy w poradni neurologicznej ,

 8. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży w oddziale lub/i w ramach dyżurów medycznych,

 9. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży w oddziale i w ramach dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji Kierownika tego Oddziału ,

 10. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii (posiadający specjalizację lub będący w trakcie) w Zakładzie Endoskopii lub/i pełnienie dyżurów endoskopowych

 11. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i w Poradni Rehabilitacyjnej wchodzących w skład Centrum Rehabilitacji.

 12. lekarza posiadającego specjalizację z medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332)

 13. pielęgniarki:
  - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  - Oddział Chirurgii,
  - Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych ,
  - Oddział Rehabilitacji
  - Oddział Neurologii
  - Zakład Endoskopii

 14. położne - Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży

 15. ratownik medyczny

 16. opiekun medyczny

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 27 listopada 2017r. do godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 27 listopada 2017r., godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 30 listopada 2017r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

   

 
Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

 

Początek strony