Bydgoszcz, 7 grudnia 2018 roku


KON-11/2018


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Ogólnej Izbie Przyjęć w ramach dyżurów medycznych,
 2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Chorób Wewnętrznych w ramach dyżurów medycznych (w tym również Oddział Rehabilitacji, O/Neurologii),
 3. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży wraz z pełnieniem dyżurów medycznych,
 4. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego wraz z pełnieniem dyżurów medycznych i pełnieniem funkcji kierownika tego oddziału,
 5. lekarza posiadającego specjalizację z medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332)
 6. lekarzy posiadających lub będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii – udzielanie świadczeń w ramach dyżurów medycznych,
 7. lekarza posiadającego specjalizacje w dziedzinie stomatologii – udzielanie świadczeń w Poradni Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski,
 8. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie genetyki do udzielania świadczeń w Poradni Genetycznej
 9. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii do pracy Poradni Urazowo-Ortopedycznej, udzielanie konsultacji na rzecz pacjentów oraz wykonywanie procedur operacyjnych na rzecz Oddziału Chirurgii,
 10. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki do przeprowadzania zabiegów zaćmy lub/ i , kompleksowa opieka nad pacjentem z zaćmą (przygotowanie wstępna, kwalifikacja przed zabiegiem, opieka pooperacyjna),
 11. lekarza posiadającego specjalizację z urologii do udzielania świadczeń w ramach Poradni Urologicznej, przeprowadzania konsultacji na rzecz pacjentów hospitalizowanych w szpitalu (w tym na bloku operacyjnym) oraz wykonywanie procedur operacyjnych na rzecz Oddziału Chirurgii,
 12. pielęgniarki –Oddział Rehabilitacji, Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii , Oddział Neurologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Zakład Endoskopii, Pracownia TK, Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii,
 13. położne –Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej, Ginekologii i Neonatologii,
 14. technik elektroradiologii – udzielanie świadczeń w Zakładzie Hemodynamiki,
 15. technik elektroradiologii – udzielanie świadczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (TK) wraz z pełnieniem funkcji kierownika techników,
 16. Inspektor Ochrony Radiologicznej,
 17. opiekunów medycznych
 18. diagnosta laboratoryjny

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 19 grudnia 2018r.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 20 grudnia 2018r., godz. 10.00.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 28 grudnia 2018r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

   


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

Początek strony