Bydgoszcz, 8 marca 2019 roku


KON-3/2019


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Ogólnej Izbie Przyjęć w ramach dyżurów medycznych,
 2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Ogólnej Izbie Przyjęć w tym w ramach dyżurów medycznych (w tym również Oddział Rehabilitacji, O/Neurologii),
 3. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży lub/ i z pełnieniem dyżurów medycznych,
 4. lekarza posiadającego specjalizację z medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332)
 5. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego lub/ i z pełnieniem dyżurów medycznych,
 6. lekarza posiadającego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w tym w ramach dyżurów medycznych,
 7. lekarza posiadającego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w tym w ramach dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału,
 8. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie genetyki do udzielania świadczeń w Poradni Genetycznej,
 9. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki do przeprowadzania zabiegów zaćmy lub/ i , kompleksowa opieka nad pacjentem z zaćmą (przygotowanie wstępna, kwalifikacja przed zabiegiem, opieka pooperacyjna),
 10. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii (posiadający specjalizację lub będący w trakcie) w Zakładzie Endoskopii lub/i pełnienie dyżurów endoskopowych,
 11. pielęgniarki –Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii ,Oddział Rehabilitacji,
 12. położne – Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej, Ginekologii i Neonatologii,
 13. ratownik medyczny
 14. technik elektroradiologii- zakład diagnostyki obrazowej (TK, RTG)

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 22 marca 2019r.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 25 marca 2019, godz. 09.00.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 29 marca 2019r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

   


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

Początek strony