logo FE kujpom UE

Projekty realizowane przez Szpital

Projekty realizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszczy

  1. "Poprawa dostępności do ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

- projekt zrealizowany

Wartość projektu wynosiła 243.309,97 zł przy dofinansowaniu na poziomie kwoty 121.594,10 zł i wkładzie własnym Szpitala w kwocie 121.715,87 zł.

W ramach projektu doposażono Poradnię Kardiologiczną w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Zakupiono echokardiograf, aparat EKG, trzy aparaty monitorowania EKG metodą Holtera oraz dwa aparaty monitorowania RR metodą Holtera. Aparatura medyczna pozwoliła zaoferować pacjentom większą możliwość przeprowadzania specjalistycznej diagnostyki powstałych zmian chorobowych z jednoczesnym skróceniem czasu niezbędnego do postawienia właściwej diagnozy oraz wdrożenia szybkiego niezbędnego postępowania leczniczego. 

 

  1. "Poprawa dostępności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020”.

- projekt realizowany

Wartość projektu wynosi 11.677.017,66 zł przy dofinansowaniu na poziomie kwoty 3 999 999,93 zł i wkładzie własnym Szpitala w kwocie 7.677.017,73 zł.

Projekt jest realizowany w celu poprawy jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy oraz skrócenia czasu oczekiwania w kolejce na specjalistyczne badania diagnostyczne wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego. W ramach projektu zaplanowano dostosowanie pomieszczeń budynku głównego szpitala na potrzeby utworzenia nowej Pracowni Hemodynamiki oraz rozbudowę i przebudowę budynku po nieczynnej kuchni szpitalnej na potrzeby utworzenia Centrum Rehabilitacji, w ramach którego działać będzie Zakład Fizjoterapii, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Docelowo na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej znajdzie się 13 łóżek szpitalnych (dotychczas 4), na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej 27 łóżek (dotychczas 25). Zaplanowano zakup angiografu oraz sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego: zestaw do rehabilitacji kardiologicznej, system do prób wysiłkowych, bieżnia do prób wysiłkowych, spirometr, aparat EKG, defibrator z kardiowersją. Dodatkowo, zaplanowano przebudowę dróg dojazdowych (w tym służących do celów pożarowych) i przejść utwardzonych oraz inne prace związane z zagospodarowaniem terenu.

 

Początek strony