W związku z przystąpieniem do procedury niszczenia dokumentacji medycznej Pacjentów,

którym udzielono świadczeń zdrowotnych

w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy

w latach 1995 – 1997 na mocy

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE RODZAJÓW, ZAKRESU
I WZORÓW DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA

z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2069)

informujemy, że w okresie do 30 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość odbioru oryginałów tej dokumentacji.

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

• pacjent,

• jego przedstawiciel ustawowy,

• osoba pisemnie upoważniona przez Pacjenta.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – (52) 37-09-164.

Początek strony