Bydgoszcz 2019-05-29


DEKSP/1/2019
OGŁOSZENIE
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU
I. Sprzedającym jest Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego
SPZOZ w Bydgoszczy, ul Szpitalna 19 ; 85-826 Bydgoszcz;
Tel.: 52 3709124;
Faks: 52 3709125;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl
Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.35
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
1. Oferty należy składać na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila
Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul Szpitalna 19 ; 85-826 Bydgoszcz w siedzibie
Zamawiającego, Sekretariat, Budynek Administracji do dnia 2019-06-12 do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2019 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego ,
budynek działu Eksploatacji.
3. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany ambulans:
Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim
im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul Szpitalna 19, na parkingu przed Działem
Eksploatacji w dniach 30.05.2019 r. do 11.05.2019 r. w godzinach 09:00 do 14:00, po uprzednim
zgłoszeniu telefonicznym tel. 52 37 09 140, lub osobistym w budynku działu Eksploatacji.
IV. Opis sprzedawanego ambulansu :
1. marka i model pojazdu: samochód specjalny marki Mercedes-Benz 213 Sprinter CDI E3
2,8t, nr rejestracyjny CB 3595P, rok produkcji 2004 r., data pierwszej rejestracji 21.06.2004
r., nr identyfikacyjny (VIN) WDB9026611R638411, przebieg 548 288 km, rodzaj nadwozia:
furgon 4 – drzwiowy, 2 + 2 - osobowy, karetka sanitarna z noszami i krzesłem
kardiologicznym, rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, pojemność/moc silnika 2148
ccm/95 kW(129 KM), rodzaj skrzyni biegów: automatyczna, ważność badania technicznego
19.12.2019,
1.1.Cena wywoławcza 9 600,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych brutto) .
V. Warunki przetargu:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup
ambulansu ”.
2. Otwarcie ofert jest jawne, natomiast sprawdzenie ofert i ich ocena odbywa się na posiedzeniu
niejawnym Komisji Przetargowej bez udziału oferentów.
3. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać; imię, nazwisko, PESEL, adres lub
nazwę i siedzibę firmy oferenta, w tym adres e-mail ze względu na to, że korespondencja między
sprzedającym i oferentami prowadzona będzie tylko drogą elektroniczną, dane ewidencyjne
firmy, NIP, aktualny KRS lub zaświadczenie z ewidencji gospodarczej, oferowaną cenę, oświadczenie
oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki
wynikające z rezygnacji z oględzin, oświadczenie że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
je bez zastrzeżeń oraz akceptuje warunki wynikające z wzoru umowy sprzedaży. Wzór formularza
ofertowego oraz wzór umowy do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta, które uwidocznione są w aktualnym odpisie KRS lub
innym właściwym rejestrze. W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do oferty musi być
dołączony odpis pełnomocnictwa udzielonego przez umocowane prawnie osoby.
5. Oferent jest związany treścią oferty przez 30 dni, z tym, że oferta przestaje wiązać w przypadku
odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyn oraz gdy zostanie wybrana
inna oferta, lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Sprzedającego jest związany ofertą do czasu zapłaty
ceny nabycia wyszczególnionej w podpisanej umowie.
7. Przedmiot przetargu nie może być sprzedany poniżej ceny wywoławczej.
8. Sprzedający odrzuci ofertę jeśli: jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu, została złożona po
wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, cena oferowana jest niższa niż cena wywoławcza,
jest niekompletna czy nieczytelna lub zawiera pomyłki pisarskie czy rachunkowe, których poprawa
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. Oferty złożone po terminie lub w niewłaściwym
miejscu Sprzedający zwraca bez otwierania.
9. Przetarg zostanie unieważniony gdy nie wpłynie żadna oferta lub zostaną odrzucone wszystkie
oferty, z tym, że Sprzedający dopuszcza rozstrzygnięcie przetargu gdy wpłynie jedna ważna oferta.
10. Sprzedający wybierze ofertę, która spełni wszystkie warunki przetargu i oferuje najwyższą cenę na
sprzedawany pojazd. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty równej najwyższej
zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w
terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego, o czym zainteresowani oferenci zostaną
powiadomieni niezwłocznie odpowiednim pismem przesłanym e-mail.
12. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przez Sprzedającego wyboru
najkorzystniejszej oferty. Sprzedający powiadomi pisemnie e-mail Kupującego o wyborze oferty i
terminie zawarcia umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez
Kupującego ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny nabycia.
13. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Sprzedający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny.
14. Wszelkie koszty umowy sprzedaży, w tym koszty zapłaty podatku, przerejestrowania
(wyrejestrowania) pojazdu ponosi Kupujący.
15. Kupujący dokona przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od
powiadomienia o wybraniu jego oferty.
16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki - wzory dokumentów do pobrania:

 

 

Początek strony