27.06.2019

Przetarg wygrała firma: TOMCAR Tomasz Szmajdziak,

Czamanin Kolonia 23, 87-875 Topólka

z ceną brutto 5.100,00 zł

 

Bydgoszcz 2019-06-27
DEKSP/2/2019
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
OGŁASZA SPRZEDAŻ AMBULANSU Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE NEGOCJACJI
I. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul Szpitalna 19 ; 85-826 Bydgoszcz;
Tel.: 52 3709124;
Faks: 52 3709125;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl
Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.35
II : OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA:
samochód specjalny marki Mercedes-Benz 213 Sprinter CDI E3 2,8t, nr rejestracyjny CB 3595P, rok produkcji 2004 r., data pierwszej rejestracji 21.06.2004 r., nr identyfikacyjny (VIN) WDB9026611R638411, przebieg 548 288 km, rodzaj nadwozia: furgon 4 – drzwiowy, 2 + 2 - osobowy, karetka sanitarna z noszami i krzesłem kardiologicznym, rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, pojemność/moc silnika 2148 ccm, 95 kW(129 KM), rodzaj skrzyni biegów: automatyczna, ważność badania technicznego 19.12.2019, Szczegółowe informacje na temat stanu technicznego w wycenie rzeczoznawcy - załącznik nr 4 do ogłoszenia
Wartość pojazdu zgodnie z wyceną rzeczoznawcy – 9 600 PLN brutto
III. TERMIN ODBIORU I WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności i sposób wydania przedmiotu postępowania określono w załączniku nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się w formie pisemnej na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać; imię, nazwisko, PESEL, adres lub nazwę i siedzibę firmy oferenta, w tym adres e-mail ze względu na to, że korespondencja między sprzedającym i oferentami prowadzona będzie tylko
drogą elektroniczną, dane ewidencyjne firmy, NIP, aktualny KRS lub zaświadczenie z ewidencji gospodarczej, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, oświadczenie że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz akceptuje warunki wynikające z wzoru umowy sprzedaży. Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający dopuszcza negocjację ceny po złożeniu oferty.
4. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Kupującego, związane z realizacją umowy kupna – sprzedaży.
5. Oferent jest związany treścią oferty przez 30 dni, z tym, że oferta przestaje wiązać w przypadku odwołania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyn oraz gdy zostanie wybrana inna oferta, lub gdy postępowanie zostanie zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2019r w wybrany przez Wykonawcę sposób. Sprzedający dopuszcza składanie ofert :
- osobiście bądź listownie w siedzibie Sprzedającego - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul Szpitalna 19 ; 85-826 Bydgoszcz w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat, Budynek Administracji
- w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VII. OCENA OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Sprzedający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Sprzedający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny ofertowej brutto – 100%
3. Sprzedający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę ( z uwzględnieniem ewentualnych negocjacji).
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
VIII. MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ AMBULANS
Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul Szpitalna 19, na parkingu przed Działem Eksploatacji w dniach 28.06.2019 r. do 18.07.2019 r. w godzinach 09:00 do 14:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym , lub osobistym w budynku działu Eksploatacji.
IX. KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM
w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
1 Tomasz Kupczyk - tel.: (52) 3709124, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
1.Marek Trawiński tel.: 607 625 587, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Tomasz Bonk tel.: 693 993 474, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Początek strony