Bydgoszcz,  15 września 2020 roku  

KON-11/2020

Dyrektor

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego

SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

 

 

na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),  ogłasza konkurs ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

1. lekarzy ginekologów do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży w ramach dyżurów medycznych , 

2. lekarzy anestezjologów do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z  pełnieniem  dyżurów medycznych i udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,

3. lekarzy kardiologów i lekarzy będących w trakcie specjalizacji z kardiologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Poradni Kardiologicznej wraz                       z pełnieniem dyżurów medycznych na oddziale i w OIP oraz udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych. Dodatkowym atutem posiadanie umiejętności: wykonywania ECHO serca, w tym przezprzełykowe, wszczepiania stymulatorów, odczytywania badań holterowskich.

4. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych i OIP,

5. lekarza posiadającego specjalizację z medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem MZiOS z 30.05.1996 r. w sprawie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332)

6. lekarza laryngologa do udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej i udzielania konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,

7. lekarza rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale  Rehabilitacji Neurologicznej,  Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej  , Poradni Rehabilitacyjnej wraz udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,

8. pielęgniarki do udzielania świadczeń  w :

        -   Oddziale Kardiologii

        -   Oddziale Chorób Wewnętrznych,

        -   Oddział Neurologii 

        -   Oddział Rehabilitacji

        -   Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

        -   Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego,

        -   Zakładzie  Endoskopii, 

        -   Ogólna Izba Przyjęć ,

9. położne do udzielania świadczeń  w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży

10. ratowników medycznych do udzielania świadczeń w Ogólnej Izbie Przyjęć i oddziałach szpitalnych

11. opiekunów medycznych  do udzielania świadczeń w oddziałach szpitalnych ,

12. mgr fizjoterapii do udzielania świadczeń w Centrum Rehabilitacji

13. asystenta dentystycznego do udzielania świadczeń w Poradni Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski

 

I.  Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych  warunkach konkursu.

II.   Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu należy  pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl. lub można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat,  w godzinach: od 8.00 do 14.00 do dnia 28 września 2020 godz. 12,00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia  28 września 2020 r.,  godz. 12.30.

V.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu  30 września 2020 r.

VI.  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

  • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
  • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor     

Załączone pliki:
Download this file (warunki konkursu.doc)warunki konkursu.doc2020-09-16
Początek strony