Bydgoszcz,  29 września  2021 roku            

 

Ogłoszenie Komisji Konkursowej do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KON-11/2021 w zakresie

Kod CPV: 85111200-2 -  medyczne usługi szpitalne :

 

  Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19 (zwany Udzielającym zamówienia), na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618),  ogłosił konkurs ofert  na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

- Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej szpitala.

- Termin składania ofert był następujący: od  1 września 2021 roku do  17 września 2021 roku.

- Komisja Konkursowa dokonała komisyjnego otwarcia ofert w dniu  20 września 2021 roku o godz.1000

Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2008 roku, poz. 1027 ze zm.), Komisja Konkursowa w przedstawionym składzie, dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedstawionym zakresie poprzez dokonanie wyboru następujących świadczeniodawców:

 

Kod CPV: 85111200-2 -  medyczne usługi szpitalne :

  1. Lekarz anestezjolog do udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych, udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych oraz pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału – dr n. med. Owczarek Marcin, 86-022 Dobrcz, ul. Leśna 15

 

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  w  terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

Początek strony