Bydgoszcz, 12 października 2021 roku       

KON-12/2021

Dyrektor

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego

SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

 

 na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), ogłasza konkurs ofert  na udzielnie zamówienia na świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarzy anestezjologów do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych i udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,    
  2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w poradni okulistycznej lub/i w zakresie zabiegów zaćmy z opieką przed i pooperacyjną, 
  3. lekarzy ginekologów/położników do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży i Poradni Ginekologiczno-Położniczej wraz z pełnieniem dyżurów medycznych i udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,    
  4. lekarzy ginekologów/położników do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii w ramach pełnienia  dyżurów medycznych,   
  5. lekarza rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej lub neurologa  do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale  Rehabilitacji Neurologicznej,  Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej wraz udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,
  6. pielęgniarki do udzielania świadczeń  w :

        -   Oddziale Kardiologii

        -   Oddziale Chorób Wewnętrznych,

        -   Oddział Neurologii 

        -   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

        -   Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

        -   Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

        -   Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego

        -    Zakład Hemodynamiki

        -    Zakład Endoskopii

     

5. ratowników  medycznych

6. mgr fizjoterapii (doświadczenie w pracy  z dziećmi)

7. mgr fizjoterapii (zakład fizjoterapii)

8. masażysta

9. terapeuta zajęciowy

10. logopeda

11. psycholog

12. opiekunów medycznych

 

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych  w szczegółowych    warunkach konkursu. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1398)

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00  lub pobrać  ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia  25 października 2021r.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia  25 października 2021, godz. 12.00.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 29 października   2021r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

  • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
  • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor

Załączone pliki:
Download this file (wzór umowy.doc)Konkurs 12/2021 - Wzór umowy2021-10-13
Download this file (warunki konkursu.doc)Warunki konkursu nr 12/20212021-10-13
Początek strony