Bydgoszcz, 05 maja 2022 roku  

KON-4/2022

Dyrektor

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego

SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

 

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), ogłasza konkurs ofert  na udzielnie zamówienia na świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarzy chirurgów do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego oraz poradni chirurgicznej i poradni żywienia wraz z  pełnieniem  dyżurów medycznych i udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych lub  w ramach dyżurów medycznych,
 2. lekarzy rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej lub neurologa  do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej,  Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej wraz udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,
 3. lekarzy kardiologów do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii oraz w poradni kardiologicznej  wraz z  pełnieniem  dyżurów medycznych i udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych lub  w ramach dyżurów medycznych,
 4. lekarzy internistów  do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Ogólnej Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem dyżurów medycznych i udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych lub w ramach dyżurów medycznych,
 5. lekarzy gastroenterologów  do udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Endoskopii w tym / lub w ramach dyżurów endoskopowych
 6. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych zakresie pediatrii/neonatologii w oddziale lub/i w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii ,
 7. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych zakresie neonatologii w oddziale oraz w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii wraz z pełnieniem funkcji kierownika Oddziału
 8. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych zakresie porad diabetologicznych na potrzeby m.in. ginekologii i położnictwa w Klinice Matczyno-Płodowej, Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży oraz poradni Gin-Poł.   
 9. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w Ogólnej Izbie Przyjęć w ramach dyżurów medycznych,
 10. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologii, w Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży lub/ i z pełnieniem dyżurów medycznych,  
 11. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału    
 12. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Oddziale Neurologii oraz w Poradni Neurologicznej lub/ i pełnieniem dyżurów medycznych,  
 13. pielęgniarki do udzielania świadczeń w :

        -   Oddziale Kardiologii

        -   Oddziale Chorób Wewnętrznych,

        -   Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

        -   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej    

        -   Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego

        -   Oddziale Neurologii

        -   Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii

        -   Zakładzie Hemodynamiki

        -   Bloku Operacyjnym

        -   Ogólnej Izbie Przyjęć

        -   Poradni Żywienia Klinicznego   

14. położne  do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży oraz w Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii

15. ratowników  medycznych

16. mgr fizjoterapii   

17. psychologa

17. terapeutę zajęciowego

18. logopedę

19. technik elektroradiologii  

 

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych  w szczegółowych    warunkach konkursu. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1398)

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00  lub pobrać  ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat,   w godzinach: od 8.00-12.00 do dnia  20 maja 2022r.  

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia  27 maja 2022,  godz. 12.00.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor

Załączone pliki:
Download this file (wzór umowy.doc)Wzór umowy do KON-4/20222022-05-06
Download this file (warunki konkursu.doc)Warunki konkursu KON-4/20222022-05-06
Początek strony