Bydgoszcz, 16 stycznia 2023 roku          

KON-1/2023

Dyrektor

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego

SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

 

 na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), ogłasza konkurs ofert  na udzielnie zamówienia na świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarzy kardiologów lub będących w trakcie specjalizacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii oraz w Poradni Kardiologicznej wraz z  pełnieniem  dyżurów medycznych/w tym w OIP i udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,
 2. lekarzy ginekologów lub będących w trakcie specjalizacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży  oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej  wraz z  pełnieniem  dyżurów medycznych oraz udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,
 3. lekarzy ginekologów lub będących w trakcie specjalizacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży  w ramach dyżurów medycznych,
 4. lekarzy chirurgów lub będących w trakcie specjalizacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego oraz w Poradni Chirurgicznej oraz udzielaniem konsultacji na innych oddziałach lub / i w ramach dyżurów medycznych,
 5. lekarzy rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej lub neurologa  do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale  Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej wraz udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,
 6. lekarza patomorfologa do Zakładu Patomorfologii wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Zakładu Patomorfologii,
 7. lekarzy urologów lub będących w trakcie specjalizacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej  lub /i z udzielaniem konsultacji na innych oddziałach,
 8. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w Ogólnej Izbie Przyjęć w ramach dyżurów medycznych,
 9. lekarza specjalistę lub będącego w trakcie specjalizacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w  Ogólnej Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Ogólnej Izby Przyjęć,  
 10. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Oddziale Neurologii oraz w Poradni Neurologicznej ,
 11. pielęgniarki do udzielania świadczeń  w :       

        -   Oddziale Chorób Wewnętrznych,

        -   Oddział Kardiologii

        -   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

        -   Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

        -   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej    

        -   Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego

        -   Oddziale Neurologii

        -   Ogólna Izba Przyjęć

        -   Zakład Hemodynamiki

        -   Blok Operacyjny

        

      12. mgr analityki medycznej z uprawnieniami serologicznymi

      13. analityka medycznego z uprawnieniami do wykonywania badań skriningowych cytologii ginekologicznych

      14.  mgr fizjoterapii   

      15. technik RTG

 

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych  w szczegółowych    warunkach konkursu. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1398)

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00  lub pobrać  ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat,   w godzinach: od 8.00-12.00 do dnia 27 stycznia 2023 r. godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 27 stycznia 2023 r., godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

                                                 

Dyrektor

Załączone pliki:
Download this file (warunki konkursu.doc)Warunki konkursu nr 1/20232023-01-16
Download this file (wzór umowy_konk12023.doc)Wzór umowy - konkurs nr 1/20232023-01-16
Początek strony