Bydgoszcz, 16 marca 2023 roku  

 

KON-6/2023

Dyrektor

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego

SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

 

 na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), ogłasza konkurs ofert  na udzielnie zamówienia na świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarzy rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej lub neurologa  do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale  Rehabilitacji Neurologicznej,  Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej wraz udzielaniem konsultacji na innych oddziałach szpitalnych,
  2. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych zakresie pediatrii/neonatologii w oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii oraz w Poradni dla Noworodków i Wcześniaków wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii
  3. lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań EMG,
  4. lekarza okulistę do udzielania świadczeń zdrowotnych  w Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii,
  5. pielęgniarki do udzielania świadczeń  w :       

        -   Oddziale Chorób Wewnętrznych,

        -   Oddział Kardiologii

        -   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

        -   Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

        -   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej   

        -   Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego

        -   Oddziale Neurologii

   6.  technik RTG

   7. ratownik medyczny

 

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych  w szczegółowych    warunkach konkursu. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1398)

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00  lub pobrać  ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-12.00 do dnia 24 marca 2023r. godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 24 marca 2023, godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

  • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
  • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dyrektor

Załączone pliki:
Download this file (warunki konkursu.doc)warunki konkursu.doc2023-03-21
Download this file (wzór umowy.doc)wzór umowy.doc2023-03-21
Początek strony