Bydgoszcz, 16 marca 2023 roku    

 

 KON-5/2023

Dyrektor

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego

SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

 

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), ogłasza konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych oraz innych badań z zakresu patomorfologii wraz z ich transportem, badań histopatologicznych śródoperacyjnych oraz wykonywanie badań sekcyjnych dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszczy  

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych  w szczegółowych    warunkach konkursu. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1398)

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6   w godzinach: od 8.00-14.00  lub pobrać  ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy stanowiący załącznik należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-12.00 do dnia 29 marca 2023 r. godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 29 marca 2023, godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

  • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
  • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor

Początek strony