Bydgoszcz, 13 sierpnia 2018 roku


KON-8/2018


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w oddziale w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w ramach dyżurów,
 2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w ramach planowych znieczuleń,
 3. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Ogólnej Izbie Przyjęć w ramach dyżurów medycznych,
 4. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Chorób Wewnętrznych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych (Oddział Rehabilitacji, O/Chorób Wewnętrznych, O/Neurologii),
 5. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Chorób Wewnętrznych w ramach dyżurów medycznych (w tym również Oddział Rehabilitacji, O/Neurologii),
 6. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego wraz z pełnieniem dyżurów medycznych,
 7. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii ,Położnictwa i Patologii Ciąży wraz z pełnieniem dyżurów medycznych,
 8. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii na rzecz Oddziału Klinicznego Ginekologii ,Położnictwa i Patologii Ciąży ,
 9. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w poradni okulistycznej lub/i w zakresie zabiegów zaćmy z opieką przed i pooperacyjną,
 10. lekarza posiadającego specjalizację z medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332)
 11. pielęgniarki - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  - Oddział Chirurgii,
  - Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych,
  - Ogólna Izba Przyjęć
  - Oddział Rehabilitacji
  - Oddział Neurologii
  - Poradnie specjalistyczne z funkcją Pielęgniarki koordynującej
 12. położne/ pielęgniarki – Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży , Oddział Kliniczny Noworodków,
 13. ratownik medyczny, opiekun medyczny
 14. psycholog

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 28 sierpnia 2018r.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 29 sierpnia 2018r., godz. 10.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2018r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

   


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

Początek strony