Bydgoszcz, 30 kwietnia 2019 roku


KON-5/2019

Przedłużenie terminu składania ofert


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

       1. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Ogólnej Izbie Przyjęć w ramach dyżurów medycznych,
       2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Ogólnej Izbie Przyjęć w tym w ramach dyżurów medycznych (w tym również Oddział Rehabilitacji, O/Neurologii),
       3. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży lub/ i z pełnieniem dyżurów medycznych,
       4. lekarza posiadającego specjalizację z medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem MZiOS z 30.05.1996r. w sprawie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332),
       5. lekarza posiadającego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w tym w ramach dyżurów medycznych
       6. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki do przeprowadzania zabiegów zaćmy lub/ i , kompleksowa opieka nad pacjentem z zaćmą (przygotowanie wstępna, kwalifikacja przed zabiegiem, opieka pooperacyjna),
       7. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii (posiadający specjalizację lub będący w trakcie) w Zakładzie Endoskopii lub/i pełnienie dyżurów endoskopowych,
       8. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w ramach konsultacji,
       9. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologii – udzielanie świadczeń w Poradni Neurologicznej i w pełnym wymiarze godzin na oddziale Neurologii oraz wykonywanie badań EMG
       10. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych zakresie pediatrii/neonatologii w oddziale lub/i w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Noworodków i Intensywnej Terapii lub/i wraz z pełnienie funkcji kierownika oddziału ,
       11. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych zakresie porad diabetologicznych na potrzeby m.in. ginekologii i położnictwa w Klinice Matczyno-Płodowej, Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży oraz poradni Gin-Poł.
       12. pielęgniarki/położne: - Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii, - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, - Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych (wraz z pełnieniem funkcji kierownika oddziału), - Oddział Chirurgii , (wraz z pełnieniem funkcji kierownika oddziału), - Oddział Rehabilitacji, - Blok Operacyjny, - Ogólna Izba Przyjęć, - Poradnie,
       13. położne –Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej, Ginekologii i Neonatologii,
       14. mgr fizjoterapii,
       15. terapeuta zajęciowy

 

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 17 maja 2019r.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 20 maja 2019, godz. 09.00.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 24 maja 2019r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

     • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
     • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

   


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

Początek strony