Bydgoszcz,  12 lutego 2020 roku      

KON-4/2020

Dyrektor

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego

SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

 

 

na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),  ogłasza konkurs ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza internistę do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hepatologii  wraz z pełnieniem dyżurów medycznych również w Ogólnej Izbie Przyjęć,
 2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Ogólnej Izbie Przyjęć i Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hepatologii  w ramach dyżurów medycznych,
 3. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży wraz z pełnieniem dyżurów medycznych,  
 4. lekarza posiadającego specjalizację z medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem MZiOS z 30.05.1996 r. w sprawie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332)
 5. lekarza posiadającego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii   – udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z  pełnieniem  dyżurów medycznych
 6. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologii – udzielanie świadczeń w Poradni Neurologicznej lub/i  w pełnym wymiarze godzin na oddziale Neurologii i/ lub wykonywanie badań EMG
 7. lekarza posiadającego w dziedzinie ortopedii i traumatologii  – udzielanie świadczeń w Poradni Ortopedycznej oraz konsultacji na oddziałach szpitalnych,
 8. lekarza patomorfologa do Zakładu Patomorfologii wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Zakładu Patomorfologii,
 9. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki do przeprowadzania zabiegów zaćmy lub/ i , kompleksowa opieka nad pacjentem z zaćmą (przygotowanie wstępna, kwalifikacja przed zabiegiem, opieka pooperacyjna),
 10. Pielęgniarki:

        -  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

        -  Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii, 

        -  Oddział Kardiologii

        -  Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii,

        -  Oddział Neurologii,  

        -  Oddział Chirurgii i Żywienia Klinicznego,

        -  Oddział Rehabilitacji,

        -  Blok Operacyjny,

        -  Zakład Hemodynamiki

11. położne – Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej, Ginekologii i Neonatologii,

12. mgr fizjoterapii

13. ratownik medyczny

 

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl.

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat,  w godzinach: od 8.00 do 14.00 do dnia 24 lutego  2020 r.,

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 25 lutego 2020 r., godz. 10.00.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 28 lutego 2020 r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

                                                                                                                                                                     Dyrektor                 

Załączone pliki:
Download this file (warunki konkursu.doc)warunki konkursu.doc2020-02-12
Początek strony