Bydgoszcz, 29 czerwca 2015 roku


KON-10/2015


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654),    zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

  • lekarza dermatologa do przeprowadzania konsultacji na rzecz pacjentów hospitalizowanych w szpitalu,
  • lekarza ginekologa-położnika lub będącego w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa do pełnienia dyżurów w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,
  • lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie anestezjologii ii intensywnej terapii wraz z pełnieniem dyżurów i sprawowanie funkcji kierownika oddziału,
  • lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie anestezjologii ii intensywnej terapii wraz z pełnieniem dyżurów
  • pielęgniarki do Zakładu Endoskopii
  • technika elektroradiologii
  • ratowników medycznych
  • opiekunów medycznych

Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 3, w godzinach: od 8.00-14.00  lub pobrać  ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl
Oferent może złożyć ofertę dotyczącą co najmniej jednego z rodzajów świadczeń zdrowotnych wymienionych wyżej.

Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat lub pokój nr 3, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 10 lipca 2015 roku do godz.12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie w Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 10 lipca 2015, godz. 13.00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl  i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia  najpóźniej w dniu 13 lipca 2015r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:
umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

Anna Lewandowska


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe warunki konkursu

2. Wzór umowy

 

 

Ogłoszenie Komisji Konkursowej - rozstrzygnięcie.

Początek strony