Bydgoszcz, 19 październik 2015 roku


KON-17/2015


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

 

  • lekarza posiadającego lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pełnieniem dyżurów,
  • lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie kardiologii do udzielania świadczeń na Oddziale Kardiologii i Poradni Kardiologicznej wraz z pełnieniem dyżurów,
  • lekarza posiadającego specjalizację w ginekologii i położnictwa do udzielania świadczeń na Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej wraz z pełnieniem dyżurów,
  • lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Pododdziale Chorób Wewnętrznych oraz w ramach dyżurów medycznych łączonych w Ogólnej Izbie Przyjęć, Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Neurologii,
  • lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach dyżurów medycznych łączonych w Ogólnej Izbie Przyjęć, Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Neurologii,
  • pielęgniarki – Poradnie specjalistyczne, Zakład Hemodynamiki, Oddział Chirurgiczny
  • opiekunów medycznych

 

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 26 października 2015 roku do godz. 12,00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 26 października 2015, godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 30 października 2015r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

  • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
  • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

Anna Lewandowska


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

 

Ogłoszenie komisji konkursowej-rozstrzygnięcie

Początek strony