Bydgoszcz, 07 grudnia 2015 roku


KON-20/2015


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

1. lekarzy posiadających lub będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii – udzielanie świadczeń w ramach dyżurów medycznych,
2. lekarza posiadającego specjalizacje w dziedzinie chirurgii ogólnej – udzielanie świadczeń w ramach dyżurów medycznych,
3. lekarza posiadającego specjalizacje w dziedzinie neurologii – udzielanie świadczeń na oddziale Neurologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych , w Poradni Neurologicznej oraz udzielaniem konsultacji na rzecz medycyny pracy oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika Oddziału
4. lekarza posiadającego specjalizacje w dziedzinie stomatologii – udzielanie świadczeń w Poradni Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski,
5. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie genetyki do udzielania świadczeń w Poradni Genetycznej
6. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii do pracy Poradni Urazowo-Ortopedycznej, udzielanie konsultacji na rzecz pacjentów oraz wykonywanie procedur operacyjnych na rzecz Oddziału Chirurgii,
7. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki do pracy w Poradni Okulistycznej , kompleksowa opieka nad pacjentem z zaćmą (przygotowanie wstępna, kwalifikacja przed zabiegiem, opieka pooperacyjna), konsultacje okulistyczne pacjentów na oddziałach szpitalnych ,
8. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki do udzielania świadczeń z zakresu specjalistycznych konsultacji okulistycznych w ramach służby medycyny pracy w Poradni medycyny Pracy dla pracowników szpitala,
9. lekarza posiadającego lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do udzielania świadczeń wraz z pełnieniem dyżurów,
10. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - sprawowanie funkcji kierownika oddziału,
11. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach dyżurów medycznych łączonych w Ogólnej Izbie Przyjęć, Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Neurologii,
12. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Ogólnej Izbie Przyjęć,
13. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie gastroenterologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Endoskopii oraz w ramach dyżurów endoskopowych,
14. pielęgniarki –Oddział Rehabilitacji, Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii , Oddział Neurologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Zakład Endoskopii, Pracownia TK, Poradnia Kardiologiczna
15. położne –Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej, Ginekologii i Neonatologii,
16. technik elektroradiologii – udzielanie świadczeń w Zakładzie Hemodynamiki,
17. technik elektroradiologii – udzielanie świadczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (TK) wraz z pełnieniem funkcji kierownika techników,
18. Inspektor Ochrony Radiologicznej,
19. opiekunów medycznych


I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 16 grudnia 2015 roku do godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 16 grudnia 2015, godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 23 grudnia 2015r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

  • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
  • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

Anna Lewandowska


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

 

Ogłoszenie Komisji Konkursowej - rozstrzygnięcie

 

Początek strony