Bydgoszcz, 07 stycznia 2016 roku


KON-1/2016


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

1. lekarza posiadającego lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do udzielania świadczeń wraz z pełnieniem dyżurów,
2. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - sprawowanie funkcji kierownika oddziału,
3. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych (posiadający specjalizację, będący w trakcie lub chcący podjąć specjalizację) w Pododdziale Chorób Wewnętrznych oraz w ramach dyżurów medycznych łączonych w Ogólnej Izbie Przyjęć, Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Neurologii,
4. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach dyżurów medycznych łączonych w Ogólnej Izbie Przyjęć, Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Neurologii,
5. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Ogólnej Izbie Przyjęć,
6. lekarza posiadającego lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii – udzielanie świadczeń w Poradni Neurologicznej i na oddziale Neurologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych oraz udzielaniem konsultacji na rzecz medycyny pracy,
7. pielęgniarki –Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poradnie Specjalistyczne,

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 19 stycznia 2016 roku do godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia  19 stycznia 2016, godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu  25 stycznia 2016r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

Dyrektor

Anna Lewandowska


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

Ogłoszenie Komisji Konkursowej - rozstrzygnięcie