Bydgoszcz, 01 marzec 2016 roku


KON-4/2016


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - sprawowanie funkcji kierownika oddziału,

  2. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych (posiadający specjalizację, będący w trakcie) w Pododdziale Chorób Wewnętrznych oraz w ramach dyżurów,

  3. lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych (posiadający specjalizację, będący w trakcie) w ramach dyżurów OIP,

  4. lekarza posiadającego lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii – udzielanie świadczeń w Poradni Neurologicznej i na oddziale Neurologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych oraz udzielaniem konsultacji na rzecz medycyny pracy,

  5. lekarzy posiadających lub będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii – udzielanie świadczeń w ramach dyżurów medycznych,

  6. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki – do poradni okulistycznej oraz kwalifikacja do zabiegu, wykonywanie zabiegów zaćmy powikłanej i niepowikłanej oraz opieka pooperacyjna,

  7. pielęgniarki – Oddział Rehabilitacji, Zakład Endoskopii i Poradnie Specjalistyczne,

  8. ratownik medyczny,

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 15 marca 2016 roku do godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 15 marca 2016, godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 25 marca 2016r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

  • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
  • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

Anna Lewandowska


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

 

Ogłoszenie Komisji Konkursowej - rozstrzygnięcie

 

Początek strony