Bydgoszcz, 9 maja 2016 roku


KON-7/2016


Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w  konkursie ofert na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza posiadającego lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii – udzielanie świadczeń w Poradni Neurologicznej i w pełnym wymiarze godzin na oddziale Neurologii wraz z pełnieniem dyżurów medycznych oraz udzielaniem konsultacji na rzecz medycyny pracy,

 2. lekarza posiadającego specjalizację dziedzinie położnictwa i ginekologii w pełnym wymiarze godzin wraz z pełnieniem co najmniej 5 dyżurów , do udzielania świadczeń w Klinice Medycyny Matczyno - Płodowej, Ginekologii i Neonatologii.,

 3. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie diabetologii do udzielenia świadczeń w ramach Poradni Ginekologiczno-Położniczej dla ciężarnych z cukrzycą oraz w ramach konsultacji w Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,

 4. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie gastroenterologii do Zakładu Endoskopii w pełnym wymiarze godzin z możliwością pełnienia dyżurów w ramach oddziału chirurgii

 5. lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie gastroenterologii – sprawowanie funkcji Kierownika Zakładu Endoskopii w pełnym wymiarze godzin z możliwością pełnienia dyżurów w ramach oddziału chirurgii

 6. lekarzy w ramach konsultacji:
  - dermatologia,
  - diabetologia
  - pulmunologia

 7. położne – Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej, Ginekologii i Neonatologii.,

 8. pielęgniarki:
  - Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
  - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  - Oddział Rehabilitacji,

 9. opiekun medyczny

I. Konkurs ofert przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – pokój nr 6 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl

III. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)”, w budynku Administracji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19 – sekretariat, w godzinach: od 8.00-14.00 do dnia 18 maja 2016 roku do godz. 12.00

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, dnia 18 maja2016, godz. 12.30.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia najpóźniej w dniu 24 maja 2016r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zmówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze:

 • umotywowany protest do komisji konkursowej składany w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności,
 • odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych wnoszone do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor

Anna Lewandowska


Pliki do pobrania:

1. Szczegółowe Warunki Konkursu

2. Wzór umowy

 

Ogłoszenie Komisji Konkursowej - rozstrzygnięcie

 

Początek strony