DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Dokumentacja medyczna jest własnością Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy.

Szpital jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • uprawnionym organom i podmiotom.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

FORMY UDOSTĘPNIANIA

 • do wglądu, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym osobom, organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, wydanie oryginału nie dotyczy, jego przedstawiciela czy osoby przez niego upoważnionej.
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski są dostępne w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych lub można je pobrać ze strony internetowej http://www.szpital.bydgoszcz.pl zakładka „Dla Pacjentów” - udostępnianie dokumentacji medycznej. 

Wniosek można składać w godzinach pracy poszczególnych komórek organizacyjnych tj:

 • sekretariacie oddziału/poradni/pracowni/zakładu,
 • archiwum, (budynek G) w godzinach od 8:00 do 15:00;
 • lub przesłać na adres Szpitala, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego Szpitalna 19 85-826 Bydgoszcz
 • bądź adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

WYDAWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór dokumentacji medycznej, która nie została przekazana do Archiwum może nastąpić w sekretariacie oddziału/poradni/pracowni/zakładu, w godzinach pracy danej komórki, po uiszczeniu opłaty.

Jeżeli udostępniana dokumentacja medyczna ma zostać przesłana na adres wskazany we wniosku, wówczas dołączana jest faktura zawierającą opłatę.

Dokumentację medyczną wydaje się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej można uzyskać pod nr tel. (52) 37-09-164.

 ZASADY ODPŁATNOŚCI

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz.1318 ze zm.) oraz $77 Regulaminu Organizacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.Dr.E.Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • za 1 stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,34 zł,
 • na informatycznym nośniku danych – 1,98 zł (każdy egzemplarz),
 • za 1 stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 9,90 zł  (każdy egzemplarz).

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Zgodnie z § 75 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może być wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, za pokwitowaniem.

Wymagany okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1)  dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

1a)  dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2)  zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3)  skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

 1. a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 2. b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4)  dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 1. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

 

Początek strony