logo FE kujpom UE

Projekty realizowane przez Szpital

Projekty realizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszczy

  1. "Poprawa dostępności do ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

- projekt zrealizowany

Wartość projektu wynosiła 243.309,97 zł przy dofinansowaniu na poziomie kwoty 121.594,10 zł i wkładzie własnym Szpitala w kwocie 121.715,87 zł.

W ramach projektu doposażono Poradnię Kardiologiczną w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Zakupiono echokardiograf, aparat EKG, trzy aparaty monitorowania EKG metodą Holtera oraz dwa aparaty monitorowania RR metodą Holtera. Aparatura medyczna pozwoliła zaoferować pacjentom większą możliwość przeprowadzania specjalistycznej diagnostyki powstałych zmian chorobowych z jednoczesnym skróceniem czasu niezbędnego do postawienia właściwej diagnozy oraz wdrożenia szybkiego niezbędnego postępowania leczniczego. 

 

  1. "Poprawa dostępności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020”.

- projekt realizowany

Wartość projektu wynosi 11.677.017,66 zł przy dofinansowaniu na poziomie kwoty 3 999 999,93 zł i wkładzie własnym Szpitala w kwocie 7.677.017,73 zł.

Projekt jest realizowany w celu poprawy jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy oraz skrócenia czasu oczekiwania w kolejce na specjalistyczne badania diagnostyczne wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego. W ramach projektu zaplanowano dostosowanie pomieszczeń budynku głównego szpitala na potrzeby utworzenia nowej Pracowni Hemodynamiki oraz rozbudowę i przebudowę budynku po nieczynnej kuchni szpitalnej na potrzeby utworzenia Centrum Rehabilitacji, w ramach którego działać będzie Zakład Fizjoterapii, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Docelowo na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej znajdzie się 13 łóżek szpitalnych (dotychczas 4), na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej 27 łóżek (dotychczas 25). Zaplanowano zakup angiografu oraz sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego: zestaw do rehabilitacji kardiologicznej, system do prób wysiłkowych, bieżnia do prób wysiłkowych, spirometr, aparat EKG, defibrator z kardiowersją. Dodatkowo, zaplanowano przebudowę dróg dojazdowych (w tym służących do celów pożarowych) i przejść utwardzonych oraz inne prace związane z zagospodarowaniem terenu.

  3. "Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020”.

- projekt realizowany

Wartość projektu wynosi 2 750 573,40 zł przy dofinansowaniu na poziomie kwoty 2 337 255,54 zł i wkładzie własnym Szpitala w kwocie 413 028,86 zł.

Projekt obejmuje przebudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Miejskim. Konieczność realizacji inwestycji wynika z wymogów określonych obowiązaującymi przepisami prawa. Oczekiwanym efektem realizowanego projektu będzie zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

  4. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020”.

- projekt realizowany

Wartość projektu wynosi 2 585 135,45 zł przy dofinansowaniu na poziomie kwoty 2 197 365,13 zł i wkładzie własnym Szpitala w kwocie 387 770,32 zł.

Rzeczowy zakres projektu zakłada między innymi integrację usług świadczonych w modelu Software as Service (Saas) ze szpitalnymi systemami informacyjnymi (HIS), integrację jednostek Podstawowej Ochrony Zdrowia z regionalnymi repozytorium danych medycznych, jak również możliwość korzystania z regionalnego systemu zarządzania tożsamością oraz zabezpieczeń dostępu do świadczonych usług EHR. System będzie umożliwiał pacjentom przegląd danych zgromadzonych na indywidualnych kontach osobowych, rejestrację u lekarza lub badanie diagnostyczne.Wdrożenie w ramach projektu nowych technologii medycznych w oparciu o nowoczesną aparaturę wzmocniło potencjał innowacyjny jednostki, który będzie sukcesywnie dalej rozwijany.

 
ue

5. „Ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.01 Rozwój usług zdrowotnych, dla którego Partnerem Wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wartość zadania realizowanego w ramach projektu wynosi 276 597,40 PLN. (Koszty pokryte zostaną w następujący sposób: 95%, tj. 262 767,53 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, 5%, tj.    13 829,87 PLN ze środków własnych Szpitala.) W ramach Projektu zakupiono materiały medyczne oraz środki ochrony osobistej dla pracowników Szpitala.

 
ue

6. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,  którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wartość zadania realizowanego w ramach projektu wynosi 1 405 999,68 PLN. (Koszty pokryte zostaną w następujący sposób: 90%, tj. 1 265 399,70 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10%, tj. 140 599,97 PLN ze środków Budżetu Państwa.) W ramach Projektu zakupiono następującą aparaturę i sprzęt medyczny: 1). 10 respiratorów stacjonarnych; 2). 10 zestawów pomp infuzyjnych wraz ze stacją dokującą i stojakiem infuzyjnym (w tym 50 pomp strzykawkowych oraz 10 pomp objętościowych); 3). 10 kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą; 4). 2 przenośne zamgławiacze do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną; 5). akcesoria do terapii tlenowej oraz do udrażniania dróg oddechowych.

Początek strony