wifi  Pacjenci zarejestrowani i przebywający naterenie Szpitala mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu poprzez bezprzewodową sieć WiFi po zapoznaniu się i zaakceptowaniu poniższego Regulaminu:

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWEJ, BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ (WiFi)

W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. DR. EMILA WARMIŃSKIEGO SPZOZ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z sieci bezprzewodowej (zwanej dalej „WiFi”) na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, zwanego dalej „Szpitalem”.
2. Dostęp do sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest hasłem, które dostępne jest w punktach obsługi pacjenta (sekretariaty, rejestracje).
3. Dostęp do Sieci jest udostępniany czasowo na podstawie wygenerowanych kodów dostępowych. Aby w dalszym ciągu korzystać z zasobów Sieci Internet konieczne jest ponowne wprowadzenie nowego kodu.
4. Z dostępu do Internetu może skorzystać każda osoba, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do sieci, zaakceptowaniu regulaminu
i wprowadzeniu otrzymanego kodu dostępowego.
5. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Dostęp do sieci bezprzewodowej będzie niemożliwy w przypadku braku akceptacji Regulaminu.
6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Szpitala  pod adresem www.szpital.bydgoszcz.pl w zakładce „Dla Pacjentów”.
7. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest możliwy w budynkach Szpitala.

§2 ZOBOWIĄZANIA I ZASTRZEŻENIA SZPITALA

1. Dostęp do sieci bezprzewodowej Szpitala jest nieodpłatny.
2. Szpital dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z sieci było realizowane na najwyższym poziomie, zastrzegając jednocześnie możliwość wprowadzania przerw w dostępności do usługi ze względu na prace konserwacyjne oraz inne zdarzenia losowe, na które Szpital nie ma wpływu.
3. Szpital zapewnia dostęp do Internetu każdemu Użytkownikowi posiadającemu własne urządzenie przenośne wyposażone w prawidłowo działający interfejs sieciowy oraz kod dostępowy.
4. Szpital zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści oraz usług w Internecie, a także prawo do zablokowania dostępu dla Użytkownika lub/i urządzenia końcowego, wobec którego zostanie wskazane złamanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Usługa WiFi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP oraz HTTPS  za pomocą standardowych przeglądarek www.
6. Szpital zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nie naruszający prywatności Użytkownika. Zapisy dotyczące ruchu w Sieci przy wykorzystaniu usługi WiFi są na bieżąco magazynowane, a ruch jest monitorowany.
7. Szpital nie prowadzi bezpośredniego wsparcia w zakresie konfiguracji urządzeń Użytkowników oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności tych urządzeń z infrastrukturą teleinformatyczną Szpitala. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z usługi WiFi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z Regulaminem lub niezgodnych z obowiązującym prawem.
8. Szpital nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności do sieci,  nie odpowiada za opóźnienia w transferze danych i obniżenie przepustowości łącza oraz nie gwarantuje ciągłego pokrycia obiektów sygnałem radiowym.
9. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku dostępu do sieci bezprzewodowej.
10. Szpital nie odpowiada za nieuprawnione używanie przez Użytkownika oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w sieci Internet.
11. Szpital nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie oraz nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sieci WiFi oraz powstałe uszkodzenia urządzenia Użytkownika pracującego w sieci WiFi.
12. Szpital informuje, że transmisja w sieci bezprzewodowej wykorzystuje szyfrowanie w standardzie WPA2/WPA3. Szpital jednakże nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych za pośrednictwem WiFi oraz nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

§3 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z WiFi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
2. Użytkownik zobowiązuje się:
• wykorzystywać WiFi do celów zgodnych z prawem,
• nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików i treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci,
• nie przesyłać i nie udostępniać treści, które są niezgodne z prawem oraz do których Użytkownik nie posiada praw własności,
• nie przesyłać i nie udostępniać, ani nie ściągać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
• nie rozpowszechniać złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów
itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych Użytkowników Internetu lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
Użytkownikowi zabrania się:
• usiłowania uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów Szpitala, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli, itp.),
• uruchamiania usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć,
• próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym, uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do Sieci WiFi, podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów, przesyłanie wirusów komputerowych i nielegalnego oprogramowania,
• dalszego rozpowszechniania, udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli, itp. urządzeń,
• masowego rozsyłania treści o charakterze reklamowym lub innym (tzw. spam),
• permanentnie obciążać w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów,
• wykorzystywać sieci do działań niezgodnych z prawem,
• korzystać z aplikacji P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail),
• rozsyłać treści reklamowych,
• budowania stałych podsieci,
• omijania lub łamania zabezpieczeń zastosowanych w sieci,
• odsprzedawania kodów dostępowych do sieci WiFi,
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości
z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od WiFi za działanie niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu WiFi, jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek zapisu Regulaminu.
4. Użytkownik podłączając się do WiFi jest zobowiązany do własnego zabezpieczenia swojego sprzętu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego i typu firewall. 

Załączone pliki:
Download this file (Regulamin_korzystania_z_sieci_WiFi_w_WSM.pdf)Regulamin_korzystania_z_sieci_WiFi_w_WSM.pdf2021-12-06
Początek strony