e zdrowie

Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=d9439515-0fa2-4554-83fd-12e76331b87f

Początek strony