e zdrowie

Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie : https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/83257fa3-3e3c-4944-917d-60ea3faff095

Początek strony