e zdrowie

Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie : https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/6f98ae38-88b3-4fe5-9e56-71b364bbbb0d

Początek strony