e zdrowie

Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

dokumenty postępowania znajdują się na stronie:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/f5b81aae-b476-4024-a9b8-993bd8ff3110

Początek strony