e zdrowie

 Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie : https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/1783f97b-b0b0-4cb2-9c43-554d04d8bd48

Początek strony