logo mojroegion.eu

Uwaga! Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2019 r godz. 11:00

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.). Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Poprawa dostepności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca". Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0075/17 współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Początek strony