DZP-270-50-2019 Dostawa zestawu do rehabilitacji kardiologicznej

Uwaga! Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2019 r godz. 09:00

Uwaga! Termin składania ofert przesunięto na dzień 27.09.2019 r godz. 09:00

Zamówienie dotyczy projektu pn. "Poprawa dostepności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca"                     nr RPKP.06.01.01-04-0075/17 współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Początek strony